สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P04 01นายสรวิชญ์ ไชยราช
หัวหน้าสำนักปลัด

P04 01จ่าอากาศเอกตุลยฤทธิ์ วิเศษชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

P04 01น.ส.ศศิตรา แพงไธสง
นักทรัพยากรบุคคล

P04 01นายกล้าณรงค์ สุขภูมิ
นิติกร

P04 01พันจ่าเอกศิวนัท แก้ววันนา
เจ้าพนักงานธรุการ

P04 01จ่าสิบเอกเฉลิมพล อรดี
      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P04 07สิบโทอาทิตย์ สงนอก
      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P04 07น.ส.สุกัญญา อัตถาพร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

P04 07น.ส.สุชาวดี หล้าทองอินทร์
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

P04 07ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

P04 07น.ส.นิภาพันธ์ แก้วคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P04 07นางประภาภรณ์ ปาทวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพ้สดุ

P04 07นายวันชัย แก้ววันนา
พนักงานขับรถยนต์

P04 07นายเทพชัย แก้วคำฝา
พนักงานขับรถยนต์

P04 07นายวิชัย ลุนรินทร์
พนักงานขับรถยนต์

P04 07ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์