สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P05 1

น.ส.จันทา หาญมนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

P05 1

น.ส.สุวรรณา พฤกโกษา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

P05 1

นายสุนา พลอยพุฒ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

P05 1

น.ส.เฉลิมพร สุขรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

P05 1

นายเศกศักดิ์ มูลปลัด
นักวิชาการพ้สดุ

P05 1

น.ส.วรรณิษา พวงกัญญา 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (คุณวุฒิ)

P05 1

น.ส.อรนุช สุระสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

P05 1

น.ส.นิตยา ผิวขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

P05 1

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คุณวุฒิ)

P05 1

น.ส.สุพัตรา บ่อคำเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คุณวุฒิ)