สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P03 1

นายพันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

P03 1

นางประภาพรรณ พลนาค
รองปลัด อบต.หนองนาคำ
 

P03 1

นายสรวิชญ์ ไชยราช
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P03 1

น.ส.จันทา หาญมนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง 

P03 1

นายฤทธิ์โชค วรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

P03 1

นางปานทอง ฉลองธรรม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

P03 1

นางพิกุล คำภูนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

P03 1

น.ส.จริยา วงษ์ชมภู
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม